Algemene voorwaarden

Artikel 1 – definities

In deze algemene voorwaarden hebben de termen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Leverancier; Lxbbq gevestigd te Nieuwegein, KVK Utrecht 30.22.81.35, gebruiker van deze voorwaarden.

Opdrachtgever; ieder (potentiële) wederpartij die aan Leverancier een opdracht heeft verstrekt tot organisatie van of uitvoering van een evenement, huur van artikelen en/of verzorgen van catering. Ieder natuurlijk persoon, al dan niet handelend in uitoefening van bedrijf op beroep als (potentiële) klant.

Overeenkomst; de Schriftelijke bevestiging door Leverancier van een bestelling of organisatie, dan wel de aanvaarding van de niet herroepen offerte, dan wel bij gebreke daarvan ondertekende bevestiging of afleverbon.

Gehuurde; de door Opdrachtgever gehuurde artikel(en) waaronder, indien van toepassing, door Opdrachtgever gekochte verbruikszaken zoals catering en consumptiegoederen.

Huurperiode, opleveringsdatum; de datum waarop het Gehuurde door Leverancier aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld en/of waarop (een gedeelte van) de tussen hen overeengekomen goederen en/of diensten worden geleverd en/of uitgevoerd.

Gebruikersdag(en); de dag(en) die Opdrachtgever aangeeft waarvoor hij het Gehuurde, catering en/of diensten ter beschikking wenst te hebben, als rekeneenheid voor de prijs.

Schriftelijk; tevens elektronisch dataverkeer, zoals per email.

Artikel 2 – toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Leverancier in de webshop, op iedere offerte van Leverancier, op iedere Overeenkomst en bevestiging tussen partijen en op alle Overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is nadrukkelijk

2.2 Inontvangstneming van het Gehuurde mag door Leverancier worden begrepen als akkoord van de Opdrachtgever met de Overeenkomst en toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – offerte en bevestiging

3.1 De door Leverancier uitgebrachte offerte is vrijblijvend, tenzij Leverancier uitdrukkelijk Schriftelijk anders heeft bepaald. Leverancier is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Opdrachtgever. In dat geval komt tussen partijen geen Overeenkomst tot stand. Bij elke bestelling of opdracht zal een digitale bevestiging worden verzonden. Een bevestiging kan op verzoek worden toegezonden per reguliere post.

3.2 Uitgebrachte offertes vervallen 7 dagen na dagtekening offerte, tenzij Leverancier uitdrukkelijk Schriftelijk anders heeft aangegeven.

3.3 Kennelijke vergissingen of fouten in de offerte of bevestiging van Leverancier binden Leverancier niet.

3.4 Een offerte vervalt indien het Gehuurde waarop dit betrekking heeft niet meer mogelijk of beschikbaar is voor de door Opdrachtgever aangeduide Huurperiode.

3.5 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Schriftelijke bevestiging door Leverancier is verzonden.

3.6 De laatst uitgebrachte en verzonden bevestiging is ten alle tijden bindend. De Opdrachtgever dient de bevestiging te controleren op juistheid. Indien er sprake is van onjuistheden dient er direct Schriftelijk contact met Leverancier te worden opgenomen.

3.7 Afwijkende (eventueel mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van en/of andere personen namens Leverancier gelden alleen indien deze Schriftelijk zijn bevestigd door Leverancier.

Algemene voorwaarden LXBBQ

Ravenswade 220, 3439 LD Nieuwegein | T 030 – 27 41 609

info@lxbbq.nl | www.lxbbq.nl

IBAN NL82RABO0134265785 | KvK Utrecht 30.22.81.35 | BTW NL818227576B01

1

Artikel 4 – prijzen

4.1 Alle door Leverancier gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9 en 21% BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen worden berekend per stuk gehuurd goed of samengesteld pakket en geldt voor de tevoren overeengekomen periode.

4.2 De vermelde prijzen op de website van Leverancier gelden indien schoon retour. Indien het Gehuurde niet schoongemaakt retour komt, zullen hiervoor schoonmaakkosten per artikel in rekening worden gebracht.

4.3 De vermelde prijzen van de verhuurartikelen op de website zijn gebaseerd op één dag voor de Gebruikersdag(en) ophalen, één dag na de Gebruikersdag(en) retourneren. Voor elke dag/dagdeel eerder ophalen/bezorgen en/of later retourneren/ophalen op verzoek van Opdrachtgever kan Leverancier een door Leverancier te bepalen toeslag in rekening brengen.

4.4 Voor huur van goederen voor een langere termijn geldt een aangepast, veelal verlaagd, tarief. Dit tarief is niet vastgesteld en kan per bestelling veranderen.

4.5 Voor het bezorgen en terughalen van het Gehuurde worden transportkosten in rekening gebracht, deze zijn per adres verschillend en worden berekend door Leverancier. Transportkostenaanbiedingen staan vermeld op de website van de Leverancier evenals optionele toeslagen.

4.6 Bij wegomleidingen die dermate vertraging of belemmering ten opzichte van de reguliere route kan Leverancier extra transportkosten in rekening brengen.

4.7 Offerte voor bijkomende kosten zoals op- en afbouw geschiedt op aanvraag.

4.8 Als het aantal afgenomen consumpties lager is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie dan wel prijsverlaging plaats. Bij afname van meer consumpties dan het opgegeven aantal dient ter plaatste een nieuwe prijsafspraak gemaakt te worden.

4.9 Bij afname catering dient door Opdrachtgever uiterlijk 2 weken voor Gebruikersdag het definitief aantal personen Schriftelijk te worden doorgegeven.

Artikel 5 – betaling, verzuim en annulering

5.1 Betaling dient voorafgaand per bank te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Indien het openstaande bedrag niet is voldaan kan Leverancier besluiten om niet over te gaan tot uitvoering/levering en deze kosten alsnog door te berekenen aan Opdrachtgever.

5.2 Betalingen welke, door Leverancier met toestemming, op factuur worden betaald dienen binnen aangegeven betalingstermijn te worden voldaan.

5.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en heeft Leverancier het recht de uitvoering van lopende of toekomstige Overeenkomsten op te schorten, totdat Opdrachtgever aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

5.4 In het geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Opdrachtgever zijn de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.5 Zodra Opdrachtgever in verzuim is is hij een rente verschuldigd van 1.5% per maand of gedeelte daarvan. Alle kosten van Leverancier ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van Opdrachtgever. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau-, en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts. Indien Leverancier moet overgaan tot faillissementsaanvraag van Opdrachtgever is deze buiten het factuurbedrag, rente, gerechtelijk en buitengerechtelijke incassokosten, eveneens de kosten van de faillissementsaanvraag.

Algemene voorwaarden LXBBQ

Ravenswade 220, 3439 LD Nieuwegein | T 030 – 27 41 609

info@lxbbq.nl | www.lxbbq.nl

IBAN NL82RABO0134265785 | KvK Utrecht 30.22.81.35 | BTW NL818227576B01

2

5.6 Gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Opdrachtgever dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

5.7 Opdrachtgever is bevoegd de bevestiging voor de leverings- of uitvoerdatum te annuleren mits hij van de annulering Schriftelijk aan Leverancier doet blijken en hij voor of gelijktijdig met de annulering aan Leverancier een bedrag betaald van; materialen in mindering brengen op de bevestiging

– 2 weken voor leveringsdatum 50% en 1 week voor leveringsdatum 70% van geannuleerde materiaalkosten.

Materialen in mindering brengen op de dag vóór levering – 100% van de geannuleerde materiaalkosten.

Indien u het aantal personen bij catering of event in mindering wilt brengen zal de Leverancier hiervan de kosten bepalen.

Annuleren van een tent inclusief op- en afbouw, partij- of evenementverzorging; 4 weken voor leveringsdatum 50% en 2 weken voor leveringsdatum 100% annuleringskosten. Leverancier behoudt zicht het recht om van deze annuleringskosten af te wijken dan wel een alternatieve oplossing overeen te komen.

5.8 Corona clausule

Opdrachtgever is bevoegd de bevestiging voor de leverings- of uitvoerdatum te annuleren indien de overheid maatregelen aanscherpt m.b.t. corona waardoor bijeenkomsten en events niet meer mogelijk zijn, dit is niet van toepassing bij stijging privé besmettingen e.d., mits hij van de annulering Schriftelijk aan Leverancier doet blijken en hij voor of gelijktijdig met de annulering aan Leverancier een bedrag betaald van;

Annuleren van een tent inclusief op- en afbouw, partij- of evenementverzorging; 2 weken voor leveringsdatum 50% ,1 week voor leveringsdatum 80%, 2 dagen voor leveringsdatum 100% annuleringskosten.

Leverancier behoudt zicht het recht om van deze annuleringskosten af te wijken dan wel een alternatieve oplossing overeen te komen. Overige annuleringen conform artikel 5.7.

Artikel 6 – uitvoering

6.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle

gegevens noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.2 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Leverancier gerechtigd tot beschikkingsteling van geringe afwijkende Gehuurde of verbruikszaken, zonder dat dit ontbinding van de Overeenkomst oplevert.

6.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden niet toegestaan. Officiële verhuurbedrijven hebben op voorhand een vrijwaring mits het Gehuurde in normale mate en acceptabele toeslag worden verhuurd.

6.4 Leverancier is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst te laten verrichten door derden.

6.5 Opdrachtgever dient het Gehuurde zorgvuldig te gebruiken en alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is.

6.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt op- en afbouw voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.7 Indien voor plaatsing van het Gehuurde toestemming van een derde benodigd is draagt Opdrachtgever tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Denk hierbij aan vergunningen. Van de toestemming doet hij Schriftelijk aan Leverancier blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico Opdrachtgever. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het Gehuurde van welke aard ook, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever, ook indien door Leverancier voldaan.

6.8 Tijdens uitvoering van de Overeenkomst kan Leverancier foto’s en filmpjes maken voor service afhandelingen of voor commercieel gebruik. Indien

Algemene voorwaarden LXBBQ

Ravenswade 220, 3439 LD Nieuwegein | T 030 – 27 41 609

info@lxbbq.nl | www.lxbbq.nl

IBAN NL82RABO0134265785 | KvK Utrecht 30.22.81.35 | BTW NL818227576B01

3

dit niet gewenst is dient dit vooraf Schriftelijk door Opdrachtgever te worden doorgegeven.

Artikel 7 – transport, levering en retournering

7.1 Onder het afleveradres wordt verstaan de plaats waar de Overeenkomst dient te gebeuren. Deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de vrachtwagens en vervoersmiddelen van Leverancier, dan wel een laad- en lospunt op maximaal 10 meter afstand en zich bevindend op de begane grond.

Onder begane grond wordt verstaan, een plaats direct via een verharde, goed begaanbare weg waar bij het leveren de ondergrond vlak en voor rollend materieel geschikt en bereikbaar is.

7.2 In geval van bezorging door Leverancier dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat de Opdrachtgever zelf of een schriftelijk gemachtigd persoon gedurende de afgesproken tijdvak aanwezig is voor de inontvangstneming van het Gehuurde. Indien bij terbeschikkingstelling de Opdrachtgever of een schriftelijk gemachtigd persoon niet aanwezig is, heeft Leverancier recht het Gehuurde mee retour te nemen. De Opdrachtgever is dan alsnog betaling ook van de transportkosten verschuldigd.

7.3 Opdrachtgever dient Leverancier tijdig te attenderen op aanwezigheid van kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Bij gebreke hiervan zal Leverancier nimmer aansprakelijk zijn voor het plaatsen of verwijderen van de verhuurde tent aangebrachte schade. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening Opdrachtgever.

7.4 Indien is overeengekomen dat Leverancier de Overeenkomst uitvoert op een door de Opdrachtgever aan te wijze locatie, niet zijnde een locatie geregeld door Leverancier, dan dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte ruimte en voor voldoende en volledig geïnstalleerde benodigdheden. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de locatie geschikt is voor de werkzaamheden die door Leverancier uitgevoerd worden.

7.5 Indien de Opdrachtgever zelf het Gehuurde afhaalt, kan dit enkel op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van

het geduurde moet tevens gebeuren op de overeengekomen dag en op de overeengekomen tijd. Dit dient op een passende wijze en in een passend transportmiddel vervoert te worden. Opdrachtgever draagt het risico voor verlies of beschadiging.

Bij afhalen dient Opdrachtgever zich te legitimeren en indien in Overeenkomst is aangegeven een borgsom te voldoen.

7.6 Opdrachtgever dient het Gehuurde op de overeengekomen datum aan Leverancier te retourneren in dezelfde staat en in dezelfde aantallen als waarin zij het Gehuurde bij aanvang van de Huurperiode heeft ontvangen.

7.7 De Opdrachtgever dient de artikelen in dezelfde conditie en op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in de juiste kratten en transportkarren van Leverancier te retourneren tenzij anders is overeengekomen. Linnen dienen ongewassen, doch droog en ontdaan van etens- en andere resten geretourneerd te worden.

7.8 Opdrachtgever zal in of aan het Gehuurde geen veranderingen brengen. Het verplaatsen, beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan. Evenals plakband en andere decoratiematerialen die een spoor kunnen nalaten in, op of aan het Gehuurde zijn verboden te gebruiken. Er kunnen door Leverancier extra kosten in rekening worden gebracht voor het schoonmaken, dan wel vervangen van het Gehuurde.

7.9 Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of verpakken kan door Leverancier in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.

7.10 Nadat artikelen in magazijn van Leverancier zijn retour ontvangen, worden ze gecontroleerd en geteld door Leverancier, deze telling is bindend. Het ophalen/in ontvangst nemen van het Gehuurde door Leverancier is niet te beschouwen als dergelijke controle.

7.11 Indien Leverancier met foodtruck in/door milieuzone moet rijden zal de hieruit voortkomende boete in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

Algemene voorwaarden LXBBQ

Ravenswade 220, 3439 LD Nieuwegein | T 030 – 27 41 609

info@lxbbq.nl | www.lxbbq.nl

IBAN NL82RABO0134265785 | KvK Utrecht 30.22.81.35 | BTW NL818227576B01

4

Artikel 8 – gebreken, controle en klachten

8.1 Uiterlijk waarneembare gebreken die bij in ontvangstneming worden geconstateerd dienen onmiddellijk, en gebreken die ten tijde van voornoemde controle niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden kunnen worden dienen binnen 12uur na ontdekking hiervan gespecificeerd telefonisch en direct daarna Schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld.

Leverancier dient in staat te worden gesteld ingediende meldingen te controleren en zich uiterst in te spannen een spoedige en passende oplossing aan te bieden.

8.2 Indien het voor Leverancier niet mogelijk is om de gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak te onderzoeken doordat de consumpties al genuttigd zijn, dan zal de klacht niet in behandeling worden genomen.

8.3 Achteraf kan Leverancier geen reclamaties meer in behandeling nemen.

Het indienen van een klacht zal Opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen, noch reden zijn om betalingsverplichtingen op te schorten.

8.4 Bij breuk en/of vermissing berekend Leverancier de vervangingswaarde en handelingskosten.

Indien de vermiste goederen binnen 7 dagen alsnog worden teruggebracht, wordt hiervan de berekende prijs gecrediteerd. Eventuele kosten voor het niet kunnen verhuren van deze materialen kunnen in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.

8.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en kwaliteitsvermindering aan en vermissing van het Gehuurde voorgevallen tijdens de Huurperiode, ongeacht of Opdrachtgever verwijtbaar gehandeld heeft. Alle voortvloeiende schade hieruit dient door Opdrachtgever te worden vergoed.

8.6 In geval van diefstal/vermissing van het Gehuurde is de Opdrachtgever verplicht dit binnen 24uur na ontdekking aan Leverancier te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau en een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Leverancier te overleggen.

8.7 Reparaties aan het Gehuurde mogen alleen door Leverancier of door haar schriftelijk aangewezen derden geschieden.

8.8 De artikelen zijn tijdens bezit van Opdrachtgever niet verzekerd, Opdrachtgever dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 9 – aansprakelijkheid

9.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor directe

schade die is veroorzaakt door opzet of grove

schuld van haar leidinggevenden. Iedere

aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot

het door haar

bedrijfsaanpsrakelijkheidsverzekering uitgekeerde

verzekeringsbedrag.

9.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt, onverschillig van aard welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik door Opdrachtgever van het Gehuurde.

9.3 Elk vorderingsrecht van Opdrachtgever en/of derden vervalt door het verloop van één jaar na afloop van de schadedatum.

Artikel 10 – overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Leverancier zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: het weer, windracht 5 en hoger, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door Opdrachtgevers van Leverancier, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van de nakoming van Leverancier van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten. Medische problemen van medewerkers van Leverancier en verkeersongevallen waar Leverancier bij betrokken raakt.

10.2 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Leverancier niet mogelijk is, langer duurt dan 24uur zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.